HMAR ȚAWNG: ZORAM KHAWVEL JERUSALEM MAICHÂMAH MEI ANG

www.tleirawl.in

Ei mi thiem suongvawr, Pu David Buhril-in “Zoram Khawvel Jerusalem (Aizawl) ah Hmar ṭawng chu kraws lerah an khai kang a ni tak” a hung ti hi a’ndik ngawt el. Pu L.Keivom leh Zoram Khawvel an hung fang ṭum a, ‘Hmar bai’ ngei lovin hmetirtu ka ni hi ka’n suong pha hle. A fangtu ni lovin a umchiltu hin ka hmu ve dan hang thai lang ve met ka tih.
      Isu Kraws lera khai kang a ni khan, a bula ṭhingṭhia thlîrtuhai kha a lainattu le hmangaitu tak tak an nih. Chuong ang bawkin Mizoram sunga hin Hmar hnam le ṭawng hmangaitu, an thawthei chin baka Isu Kraws lera khai kanga um, hmangai taka an thlîr anga thlîrtu le Hmar ṭawng hmangtu tamtak la umhai hi ei innghil el am an tah? ‘Maichama mei chu a thi ding an nawh’ ti angin Hmar ṭawng hmangai le la hmangtu tam tak-hai zarin unau Ralte hai ang êm chu ni ngai naw’m ei nih.
     State language a um. State khawpui tin thlîrin Aizawl khawpui chau hi’m a ni aw state language hmang  inlârna le? Hi lei hin Aizawl khawpuia hin Hmar ṭawng hi kraws lera an khaikang ei ti el dim a nih?
     Ni dang nek chun Aizawl khawpui sûngah Hmar ṭawng ri hriet ding a tam ta lem a. Kohran ṭhenkhat, a bikin; ICI le EFCI leiin Hmar Worship service-na neiin Hmar kohran tia hriet ei hang ni ta khom hi a hlu in hmasawnna pakhat a nih. A rama Hmar movement-in hma a sawn angpeiin hma la sawn pei bawk an tih. ADC nei zo ve lo hnam a chu Hmar hnam le ṭawng a’nlar tak bawk.
     ADC nei hang ni inla lem chu ṭawng khom hin Mizoram sunga hin hmasawn ngei a tih. Unau Lai (LADC) ei hang thlir chun YMA a bova, YLA a um. An vadung le khawpui hminghai an ṭawnga thlakin sel tung sel hla’n thaw hai sienkhawm SAIHA chu SIAHA thovin a Bupui-ah ziek a nih. Eini khawm ei ram inṭanna VAIRENGTE khom HMARRAMTAWN/HMARKHAWTAWN ti pek dai el ding an nawm. A hrana kan ṭawng/ei ṭawng inchûk ro ti ngai ta lovin ei rorelna House sungah ei ṭawng ngeiin ro rel tang ei tih.
      Hmar hnam Identity, ṭawng le culture damna dinga hmalatu tlangval tamtak hringna thâpral a ni hnunga Mizoram sorkar le inbe dinga palai fehaiin ṭawng damna neka phûm ralna lampui hrawin khuorkhurûm mawng nei lova Hmar mipui tlâkpui rawi an tih ti hi inlau a um lem. Power le sum hin thil a thaw thei si a.
    Chu leiin tu boruoka ding chun Mizoram puoa Hmar unau umhaiin Mizoram sunga Hmar unauhai Hmar ṭawng an thiem ta naw lei le Hmar movement-ah an lo inhnik rak ta naw leia dem le Hmar a inthoka hnawlna ding ang deu thawa ṭawng hi a’ndik chie di’m? Kum 560 neka sawt tah Lusei ṭawng influence-na hnuoia umhai ta ding chun Hmar ṭawng  thiem, hriet le inhnik a um pek ta naw el thei hrim a. Pi le pua inthoka hmang tu chena Hmar ṭawng la hmang ṭang ṭang hai lungril suknat tum nawng ei ta. Thiem takin hmang nuomna lungril an nei thei na dingin a sung le puoa um hai ṭhang lakthiem tum lem ei tiu. Ka pu, a pa, a puhai po po khom Lusei ṭawng hmang vong an nih. Iengtik huna an lo hmang am an taa ti hi ka suidok phak ta nawh. Thawklekhata ṭhangtharhaiin ei hril fel chi ah ka ruot ta nawh. An thlahaia mi, kei ruok chun Hmar ṭawng ka thiem hle si a nih. Umna izir khom hi a lo nih.
     Hmar an nih la’n hrea Hmar la’n ti ngam ngawt khom hi lawm a uma ngai ei tiu. Ei inunauna hi suknghet zawng le hnama chieng dinga infui thiem hi a poimaw lem a nih. Ei ṭawng thiem châk khop hielin ei movement hi fepuiin inthuruola ṭhang lâk thiem tum lem a ṭha.
      Chun, an ram del chungchangah Pathienin hnam tin a mi’n ṭhutna hi lungawi lova insawn dawk thei nisien chu a hnam thlang Israel-hai khun thlaler le pilvut khûkna ram khu del bik hin ka ring nawh. Sienkhom lungawi takin a sietna lai siemṭhain, a sengsietna hmang remchangthei zawngin hlutakin an hmang lem a nih. Chuong ang bawkin Aizawl khawpui khom um lo thei lo ngirhmuna ngir an ni a. An thei tawka a ram sengsiet remchanga hmangin lamlien le lamlien inkar inzawm para building bawl thei an nih. A kor remchang dungzuia In design mawi le ropui takhai hin mit ansuk tlai hle bawk. Phaizawla umhai ta ding chun en nuom mak tak le mangsietpui tham zet chu a ni reng a nih.
    Ei phaizawl khawpui hnai Guwahati, Silchar, Imphal le Reng Khawpui hi hluoin khawpui hang indin chie hai sien iengang taka inhawi, mawi le faiin am an hluo ding chu! An building thlîr na’n ei ring a kham zo ngei khom ka ring. An social life a sietna chau thlîr lovin an niah inchûk ding tam tak ei nei lem a. Thil chîn taka ei ngaia inthok, a lien tak chena umdan le khawsakdan inchuktir an uor hle.Chuleia an khawsak en anhawina le changkang rieua an inlangna dam hi inhmai chi an nawh. Hieng a ni lei hin Zo hnathlak hnam chi hrang hrang ha’n ei thlir ṭhup naw thei nawh. Chu ram ngei chu sêlna ṭawngbau chau insuo lovin ei ṭawngin hma a sawna ‘ka ram’ ei ti ve theina dingin ei zawn ṭheuah hmalak tum seng lem ei tiu. 

         HMAR ṬAWNG LE HNAM DAM ZING RAW SEH!
Previous
Next Post

No comments:

Thanks for your comment.