VÂNPUI A CHIM E!

Rev K.Lalnunsanga

(Dt 4.June, 2018 zâna Lunglawn leimin tuarte pualin)

Bân zai rêl lo ruahpui sûr e, hràng buan buanin,
Hâwktui lian e Lâwntlângpuiah.

A thliar si lo chhûngkim dâr ang lênlai. 
A hnâwl ta si zarâl iangin.

A ngui ruai e, kei ka vângkhua Lâwntlângpui, 
Vânpui lo chim ta si.

Pâr lai a chuai, hlim ni a tâwp.
Khua a thim, ruah a sûr,
Mangang au râwl a ring.

Ka dâwn ngam lo, hrailêng thlabâr au râwl.
A na êm! Zuapa tàn Chûn leh hrai then chu.
Hrilh a hai hrailêng tan,
Chûn tel lova laikhum zâl chu.

Ka dâwn kîr Bûng khaw pêr pui,
Kan zuang, kan lâm,
Kan fak, kan zai Lal fakin.

Mass pui kan chên Pu Lina rûnah,
Naupiang lâwmin.

A chang ta si hlimna rùn tahna rûnah.
An zalh e laichhuatah, ruang nga.

Rûn a ngui, chhâwntu awm lo thenrual,
An fam ta si rûnlum nuthai leh zuapa.
An  zalh e an tu leh fa, an sîrah.

A sûr nguai nguai dan rual lohvin Bûng khaw mittui.
Hlim hmêl awm lo,
Bûng zâr a tliak ta!

Ka dâwn lêt ka vângkhua, Lâwntlangpui rolungmual.
An zâl e ka chûn leh zua,
Vân pasalthate nên.

An fuan e tah chuan Leitlangpui lanu vâl rual,
Khuarêl vânpuichim hnan Pêka laichîn sûnin.
A chân ta si, a thai, a hrai, a zua.
A rûn nuam thawhrim rah remkhâwm nên.

Kîr zai rel hian ka ring lo Vânkhawpuia lâwi,
Hmangaih thên tak te.
Vânpui delh thei hringnun let tûrin. 

Ngui mahse an va mawi em! Leitlang lanu vâlrual.
An zo ze nunmawi
Tlâwmngaihna.

Ka ngen a che aw Lalpa,
Thlafam lusûnte hnem tûrin.

Muan zel rawh aw Lalpa,
Vânpuichim hnan lusûnte.

Thlir tîr ang che i siam thenlohna ram,
Lungngaih mittui kârah.

Hruaikhâwm rawh aw
I âng chhûngah,
Chatuan atân.

Rev. K. Lalnunsanga,
Pastor in Baptist Church Of Mizoram.

writer, www.tleirawl.in


TLEIRAWL
www.tleirawl.in
E-mail:  admin@tleirawl.in

Previous
Next Post

No comments:

Thanks for your comment.